За нас
  Финансови отчети
  Договорни фондове и НДФ
  Начини за покупка и продажба на дялове
  Нетна стойност на активите /НСА/, цени
  Цени за покупка и обратно изкупуване на дялове
  Данъчен режим
  Инвестиционен речник
  Контакти
 

1. Договорен Фонд

Определение

Какво представлява Договорният Фонд (ДФ) ?
Договорният Фонд е обособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове. Дейността на всеки ДФ, включително управлението на активите му, се осъществява от лицензирано Управляващо Дружество, което е поднадзорно на Комисията за Финансов Надзор. Управляващото Дружество инвестира набраните парични средства от свое име и за сметка на ДФ в различни финансови инструменти, чрез разпределяне на риска и в съответствие с инвестиционната стратегия, описана в проспекта на ДФ. Управляващото Дружество разполага с екип от професионалисти в областта на управление на инвестициите и действа в интерес на всички притежатели на дялове във фонда.

Видове Договорни Фондове според инвестиционната стратегия

Рисков Договорен Фонд - активите на този фонд представляват предимно инвестиции в акции.
Балансиран Договорен Фонд - активите на фонда се разделят между инвестиции в акции, облигации и държавни ценни книжа.
Консервативен Договорен Фонд - активите на този фонд се инвестират основно в нискорискови книжа, като държавни ценни книжа, облигации и депозити.

Предимства на договорните фондове

Колективните схеми за инвестиране са широко разпространени в развитите страни. Популярността им се дължи на възможността големия обем акумулирани средства да се инвестират в разнообразни ценни книжа. Минимизираните разходи и активното професионално управление дават възможност за реализиране на значително по-атрактивна доходност за отделния инвеститор в сравнение със самостоятелното инвестиране. В България Договорният Фонд е един от вариантите на колективна инвестиционна схема.

1. Разпределение на риска
Едно от най-големите предимства на Договорния Фонд се постига чрез прилагането на т.нар. диверсификация. Диверсификацията е инвестиционна стратегия за намаляване на риска посредством инвестирането в различни категории инвестиционни инструменти: акции, облигации, валута и т.н., включително в ценни книжа от една категория, но издадени от различни емитенти и от различни държави. Колкото по-голям е размерът на управляваните средства, толкова по-голяма е възможността за постигане на ефективна диверсификация. В този случай може да се инвестира във финансови инструменти, различни по вид и степен на риск. Така, когато даден инструмент генерира загуба, това не се отразява сериозно върху общият финансов резултат на инвестицията, тъй като загубата бива компенсирана от доходността от останалите инструменти в портфейла.

2. Професионално управление на инвестициите
Финансовите решения по управление на акумулираните средства от Договорния Фонд се вземат от опитни професионалисти в Управляващото Дружество, съгласно инвестиционната стратегия на фонда на базата на задълбочени пазарни анализи. За инвеститорите в Договорния Фонд не е нужно да отделят време и енергия, за да навлизат в света на финансите, както и да следят постоянно икономическите и пазарните събития.

3. Сигурност и ликвидност
Предимствата на различните видове Договорни Фондове се проявяват в различни инвестиционни хоризонти (минималният срок за постигане на целева доходност). При рисковите и балансираните Договорни Фондове потенциалната доходност е по-висока, като същевременно инвеститорът поема по-голям риск за направената инвестиция. Консервативните фондове и фондовете на паричния пазар са насочени към инвеститори търсещи нисък риск и доходност.
Независимо от вида на договорния фонд (рисков, балансиран или консервативен), Управляващото го дружество е длъжно да изпълнява всички подадени от инвеститорите поръчки за обратно изкупуване на дялове, след като нетната стойност на активите на ДФ достигне 500 000 лв.

4. Спестяване на време и разходи
Индивидуалният инвеститор в ценни книжа би следвало да отдели значителна част от своето време за следене измененията на пазара, дати на лихвени плащания, получаване на разпределени дивиденти и др. За инвеститор в Договорен Фонд това време е спестено. Управлението на средствата на фонда се извършва от професионалисти, чиято работа се състои в ежедневно следене на огромния поток от информация, изготвяне на анализи и прогнози и използване на всяка благоприятна възможност, предоставена от пазара.
Търговията с ценни книжа е свързана с определени разходи (такси, комисионни и др.). Размерът на тези разходи зависи от обема на търгуваните ценни книжа – колкото стойността на сделката е по-голяма, толкова по-ниски са тези разходи. Финансовият ресурс на Договорния Фонд предопределя по-малкото тегло на транзакционните разходи по сделка в сравнение с тези за индивидуалния инвеститор.
Сумарните разходи за сметка на инвеститор в Договорен Фонд, като цяло са по-ниски отколкото комисионните, които се заплащат при самостоятелно закупуване на ценни книжа.

©Copyright Strategia Asset Management 2007